Logowanie

Newsletter

Wpisz się, a na pewno nie przeoczysz nowości na konto.pl.

Regulamin
 1. UMOWA.

  Stronami umowy są: spółka AlphaNet Sp. z o. o. jako Dostawca usług na portalu Konto.pl, zwana dalej Dostawcą i osoba pełnoletnia lub firma zamawiająca usługę, zwana dalej Klientem.

  1. Przedmiot umowy

   Przedmiotem poniższej umowy, są usługi oferowane przez portal Konto.pl.
   Usługi te są dostarczane za pośrednictwem sieci Internet w sposób opisany na stronach portalu Konto.pl oraz posiada parametry techniczne i ekonomiczne, które Klient, oświadcza, że zna, w momencie złożenia zamówienia i akceptacji tegoż regulaminu.

  2. Zawarcie umowy

   Przesłanie online formularza zamówienia, stanowi akceptację ze strony Klienta poniższych warunków umowy, norm i procedur w nich zawartych.

   Umowa między Dostawcą a Klientem w przypadku usługi Konto Free zostaje zawarta w dniu otrzymania formularza Klienta, wypełnionego i zaakceptowanego, w każdej jego części. Natomiast w przypadku usług płatnych (Konto Plus, Konto Business i Web Konto) Umowa między Dostawcą a Klientem zostaje zawarta w dniu zaksięgowania płatności i uruchomienia usługi przez Dostawcę.

  3. Okres obowiązywania, przedłużenie, wygaśnięcie umowy

   Umowa jest zawierana na czas określony, jeżeli z odrębnego regulaminu promocyjnego lub regulaminu konkretnej usługi nie wynika inny okres obowiązywania umowy. Czas trwania umowy jest ustalany automatycznie poprzez wybranie przez Klienta w zamówieniu cyklu fakturowania usługi (w tym przypadku czas trwania umowy jest automatycznie dopasowany do okresu rozliczeniowego).

   W momencie zbliżania się daty zakończenia abonamentu usługi, Dostawca poinformuje o niniejszym Klienta, przesyłając na jego adres e-mail odpowiednią informację.

   W przypadku uiszczenia przez Klienta opłaty za kolejny abonament, usługa zostaje przedłużona o kolejny okres rozliczeniowy wraz z wszystkim dodatkowymi opcjami, które wchodzą w skład głównej usługi. Ponadto Klient jest świadomy, iż wraz z oplatą za kolejny okres abonamentowy, akcepuje aktualny regulamin.

   Kiedy natomiast Klient nie opłaci kolejnego abonamentu dla swojej usługi (KONTO Plus, KONTO Bussines), zostanie ona automatycznie przekształcona w darmowe konto, KONTO Free, a co za tym idzie, zostaną z niej usunięte wszystkie dodatkowe opcje oraz wykasowne wszystkie dane w nim zawarte.

   W przypadku nieprzedłużenia abonamentu na usługę Web KONTO, zostaje ona wyłączona, a jakakolwiek próba zalogowania się do niej nie będzie już możliwa ze względu na utratę ważności danych dostępu (login i hasło).

 2. PŁATNOŚCI

  Klient przyjmuje do wiadomości, że usługa zostanie aktywowana w momencie, kiedy odpowiednia kwota z odpowiednim identyfikatorem płatności (numerem zamównienia) zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Dostawcy usługi z portalu Konto.pl. Jeśli płatność za usługę nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym w przeciągu 15dni od daty wystawienia faktury pro forma, zamówienie zostanie anulowane, a Klient nie może liczyć na żadne odszkodowanie.

  W przypadku, kiedy Klient niepoprawnie dokona płatności lub/i Dostawca nie będzie w stanie zidentyfikować otrzymanej wpłaty, usługa będzie traktowana jako nieopłacona, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Otrzymane, a niemożliwe do zidentyfikowania wpłaty lub wpłaty podwójne, zostaną użyte do pokrycia innych zobowiązań Klienta wobec Dostawcy, rozliczenia zamówionej nowej usługi lub na pisemne życzenie Klienta zwrócone na jego rachunek bankowy. Informacja o wymaganych płatnościach będzie wysyłana na adres e-mail Klienta lub wyświetlana w panelu administracyjnym usługi.

  Po zaksięgowaniu wpłaty (która posiada odpowiedni identyfikator i odpowiednią kwotę - bez opłat bankowych) zostaje wystawiona faktura księgowa wraz z podatkiem VAT. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż faktura VAT będzie mu udostępniona w formacie .pdf w panelu Klienta.

 3. USŁUGA
  1. Aktywacja usługi

   Usługa zostanie uruchomiona po zawarciu umowy i wpływie opłaty na konto Dostawcy; w tym momencie Klient staje się prawowitym posiadaczem usługi jednocześnie ponosząc za nią odpowiedzialność. Dostawca w momencie uruchomienia usługi, przesyła na adres e-mail Klienta, wszystkie dane dostępu do usługi.

   Usługa może nie zostać uruchomiona w przypadku, gdy Klient nie dopełnił którejś z procedur wskazanych przez Dostawcę. Dostawca w takim przypadku informuje Klienta o nieuruchomieniu usługi, bez konieczności wskazania przyczyny oraz przeznacza wpłacone przez Klienta kwoty na pokrycie innych zobowiązań Klienta wobec Dostawcy, rozliczenie zamówionej nowej usługi lub na pisemne życzenie Klienta zwróci je na jego rachunek bankowy

  2. Opis usług

   Usługi posiadają parametry techniczne i ekonomiczne, które są opisane na poniższych stronach:

   http://www.konto.pl/uslugi/konto-free
   http://www.konto.pl/uslugi/konto-plus
   http://www.konto.pl/uslugi/konto-business
   http://www.konto.pl/uslugi/web-konto

   Klient jest świadomy, iż w momencie niekorzystania z Konta Free przez 90 dni, Dostawca ma prawo do eliminacji bezpłatnego konta wraz z jego zawartością.

  3. Opcje do usługi

   W jakimkolwiek momencie, Klient może zamówić opcje do własnej, już aktywnej usługi zgodnie z cennikiem i warunkami wskazanymi na portalu Dostawcy. Opcja do usługi, bez względu na datę jej aktywacji, posiada ten sam termin ważności, który jest przypisany głównej usłudze. Dostarczenie opcji do usługi odbywa się na tych samych warunkach jak w przypadku usługi głównej.

  4. Cesja usługi

   Klient nie może samodzielnie przenieść praw do usługi na osoby trzecie, w całości lub częściowo uprzednio nie konsultując się z Dostawcą w sprawie odpowiednich procedur, które muszą zostać zachowane.

   http://support.konto.pl

   Ponadto Klient zgadza się i akceputje fakt, iż Dostawca może dysponować i / lub przenieść całkowicie lub częściowo prawa i obowiązki zawartej z Klientem umowy na osoby trzecie.

 4. KLIENT
  1. Dane Klienta

   Poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego, Klient bierze na siebie odpowiedzialność za dane w nim zawarte i oświadcza, że są one prawdziwe i aktualne. Klient zobowiązuje się do informowania Dostawcy o jakichkolwiek zmianach w jego danych osobowych do 15 dni od momentu zajścia takowej zmiany. W przypadku, nie poinformowania o zmianie w danych osobowych, kiedy dane dostarczone przez Klienta są niekompletne, fałszywe lub nieaktualne, Dostawca zastrzega sobie prawo do:

   • odrzucenia formularza zamówienia

   • wstrzymania dostawy usługi

   • anulowanie / przerwania, bez uprzedzenia, procedur związanych ze zmianą danych Klienta

   • rozwiązania umowy zatrzymując, z tytułu kary, wpłacone przez Klienta kwoty.

   Klient będący pełnoletnią, osobą fizyczną decydując się na zamówienie / świadczenie usługi przez Dostawcę, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Usługi (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016).

   Precyzuje się jednocześnie, iż przekazanie danych nie jest obligatoryjne, jednakże staje się niezbędne do zawarcia umowy; ewentualny brak zgody na dysponowanie danymi, nie pozwoli Dostawcy na uruchomienie usługi.

   Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań, jakie stanowi prawo odnośnie Ochrony Danych Osobowych uregulowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

  2. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

   Po zawarciu umowy, Klient staje się w pełni odpowiedzialny za zamówioną usługę i zobowiązuje się do:

   • jej użytkowania zgodnie przyjętymi normami, nie łamiąc przy tym żadnych praw autorskich, znaków fabrycznych, patentów i innych

   • nie używania ani nie udostępniania osobom trzecim usługi łamiąc przy tym prawo, normy moralne lub/i porządek publiczny w celu zakłócenia spokoju publicznego i/lub prywatnego, obrażać innych lub siebie (zabrania się publikowania materiałów związanych z pedofilią, rasizmem o fanatyzmem).

   • zachować maksymalną poufność i nie udostępniać osobom trzecim danych ostępu ( login i hasło) i zmieniać je conajmniej raz na trzy miesiące, zwalniając przy tym Dostawcę z jakiekolwiek odpowiedzialności.

   • nie używania zakupionej usługi do celów naruszających lub prób naruszenia systemów informatycznych lub/i bezpieczeństwa sieci Dostawcy lub osób trzecich lub/i poufności prywatnych wiadomości

   • nie doprowadzania do sytuacji niebezpiecznych i/lub niestabilności i/lub innych problemów natury technicznej w wyniku nieprawidłowych działań programistycznych i/lub sposobu użytkowania, który mógłby negatywnie wpłynąć na usługi własne i innych klientów, doprowadzając do spowodowania szkód Dostawcy lub osobom trzecim

   • nie publikowania zawartości związanych z grami hazardowymi i innych niezgodnych z prawem treści bez odpowiednich upoważnień (w momencie niedostarczenia przez Klienta tejże dokumentacji, Dostawca zastrzega sobie prawo wstrzymania usługi do czasu dostarczenia dokumentacji, bez prawa ze strony Klienta do jakichkolwiek roszczeń związanych z przerwą w dostarczeniu usługi)

   • nie przechowywania danych wrażliwych i/lub danych prawnych

   Dostawca po odkryciu jednego z wyżej wymienionych zachowań, zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania usługi w każdej chwili, bez żadnego odszkodowania na rzecz Klienta z powodu niedziałającej usługi oraz rozwiązania umowy z momentem określenia zakresu zaistniałych szkód. Rozwiązanie umowy nabiera mocy w chwili otrzymania przez Klienta stosownej informacji.

   Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się na poniesienie odpowiedzialności za wszystkie szkody jakie zostały wyrządzone przez niego Dostawcy, innym Klientom Dostawcy i osobom trzecim.

 5. PRZERWA LUB ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

  Ponadto, w nawiązaniu do wyżej wymienionego paragrafu, Obowiązki i odpowiedzialność Klienta, Dostawca ma prawo do wstrzymania lub/i zawieszenia działania usługi w momencie gdy:

  • Dostawca stwierdzi, że został naruszony jeden z wyżej wymienionych punktów

  • w momencie awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu i software, które są własnością Dostawcy lub jej partnerów

  • w momencie, gdy wynikną sytuacje wymagające zachowania szczególnego bezpieczeństwa lub/i gwarancji poufności

  • w momencie awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania, które stanowi niebezpieczeństwo dla osób lub rzeczy

  • w przypadkach działania siły wyższej

  Klient przyjmuje do wiadomości, że nie ma prawa do żadnego odszkodowania za straty powstałe na skutek przerwy w działaniu usługi.

 6. POUFNOŚĆ

  Klient i Dostawca zobowiązują się do zachowania poufności w stosunku wszelkich danych i informacji związanych z wiążącą ich umową.

 7. KLAUZULA WYPOWIEDZENIA

  Dostawca ma prawo wypowiedzieć umowę Klientowi w momencie, gdy ten ostatni:

  • przekaże całość lub część umowy osobom trzecim nie zachowując odpowiednich procedur

  • nie uiści opłaty za zamówioną usługę

  • korzysta w sposób nieprawidłowy z usługi

  • nie stosuje się do punktów zawartych w paragrafach Obowiązki i odpowiedzialność Klienta i Przerwa lub zawieszenie świadczenia usług.

  W momencie wypowiedzienia umowy Klientowi przez Dostawcę, Klient nie ma prawa do zwrotu zapłaconych już na poczet abonamentu kwot ani do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu wypowiedzianej mu umowy.

 8. WYCOFANIE SIĘ Z UMOWY

  Klient nie może wycofać się z umowy, za wyjątkiem przypadku opisanego w z Art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów. Klient jest wtedy zobowiązany do przesłania rozwiązania umowy listem poleconym na adres (41-214) Sosnowiec, ul. Małobądzka 4a zawierając stosowne oświadczenie na piśmie.

  Dostawca ma prawo do wycofania się z umowy w jakimkolwiek momencie i bez podawania przyczyny, informując o fakcie pisemnie pocztą lub wysyłają e-mail do Klienta z 15 dniowym wyprzedzeniem. Dostawca jest zobowiązany do zwrócenia Klientowi części kwoty usługi dopowiadającej okresowi jej nieużytkowania, aż do naturalnego wygaśniecia umowy.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Prawo

   Wszystkie ewentualne spory pomiędzy Dostawcą i Klientem będą rozstrzygane według prawa obowiązującego w Polsce.

  2. Zmiany w regulaminie i ofercie

   Dostawca może zmienić każdą część umowy i regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały wprowadzone. Utrzymanie usługi po wprowadzeniu zmian w umowie lub innych związanych z umową dokumentach, oznacza, że Klient akceptuje nową wersję wspomnianych wcześniej dokumentów dotyczących usług dostarczanych przez Dostawcę.

   Klient jest świadomy faktu, iż technologia Dostawcy jest w ciągłym rozwoju, w związku z tym, Dostawca ma prawo do zmiany oferty, jej parametrów i ceny w jakimkolwiek momencie, kiedy tylko uzna to za stosowne. Ponadto Dostawca zachowuje prawo do zmian funkcjonowania systemu i struktury i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikłe z uruchamiania lub przerw w dostarczeniu usług lub opcji na usługę.

   Publikacja modyfikacji oferty na stronie Dostawcy, jest dostateczną informacją według tego paragrafu.

   Warunki umowy wchodzą w życie dnia 25 maja 2018 roku i zastępują wszystkie inne dotychczasowe umowy, regulaminy, warunki i porozumienia. Niniejsza umowa i regulamin dotyczą wszystkich usług dostarczanych przez Dostawcę na portalu Konto.pl.

   Ewentualna nieskuteczność i/lub nieważność, całkowita lub częściowa jednego z paragrafów tu zawartych, nie stanowi o nieważności innych.